VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU LUX LIBRIS

I.

Preambula

Obchodná spoločnosť Lux libris, s.r.o., so sídlom Begova 27/11, 984 01 Lučenec, IČO: 36 698 547, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 12292/S (ďalej len „Vydavateľstvo“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne vydavateľskej činnosti a internetovému obchodu venujúcemu sa predaju kníh. Za účelom dosiahnutia neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijalo Vydavateľstvo tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá jeho činnosti tak, aby Vydavateľstvo na základe spolupráce so zmluvnými partnermi, zákazníkmi a s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávalo činnosť smerujúcu k dosiahnutiu spokojnosti vyznávačov kvalitnej literatúry v ponuke Vydavateľstva.

II.

Prevádzkovanie internetového obchodu

Vydavateľstvo je prevádzkovateľom internetového obchodu na www.luxlibris.sk (ďalej len „webové sídlo Vydavateľstva“).
Vydavateľstvo je zároveň predávajúcim tovarov ponúkaných v uvedenom internetovom obchode. Fakturačné údaje Vydavateľstva sú:
Lux libris, s.r.o.
so sídlom Begova 27/11, 984 01 Lučenec
IČO: 36 698 547
DIČ: 2022272131
IČ-DPH: SK2022272131
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 12292/S.

Záujemcom o tovar ponúkaný v internetovom obchode (kupujúci) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovarov ponúkaných v internetovom obchode (ďalej len „kupujúci“).

III.

Ceny

Pre kupujúceho je platná kúpna cena, ktorá sa mu zobrazuje pri vytváraní a odosielaní záväznej objednávky. Táto kúpna cena vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý odoslal záväznú objednávku, nebude zmenená ani v prípade, ak po odoslaní záväznej objednávky dôjde k zmene ceny v internetovom obchode.
Všetky ceny tovarov zverejnené v internetovom obchode sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpne ceny tovarov uvedené v internetovom obchode sú výlučne ceny za tovar, nezahŕňajú ďalšie náklady spojené s predajom ako napr. cenu dodania tovaru, poštovné, balné a pod.. Ceny všetkých dodatočných nákladov budú zverejnené na webovom sídle Vydavateľstva počas vytvárania objednávky.
V prípade, ak sú v internetovom obchode uvedené „Akciové ceny“, tieto sú platné do dátumu uvedeného na webovom sídle Vydavateľstva alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch webovom sídle Vydavateľstva, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

IV.

Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci v prípade záujmu o tovar ponúkaný v našom internetovom obchode vyplní a odošle objednávku zverejnenú na webovom sídle Vydavateľstva. Objednávka sa bude automaticky vytvárať počas procesu objednávania tovaru. Odoslaním objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlasí s podmienkami kúpnej zmluvy t.j. akceptuje všetky podmienky uvedené v objednávke.

Internetový obchod automaticky po odoslaní objednávky vygeneruje kupujúcemu informáciu o úspešnom odoslaní objednávky a o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému. Zároveň Vydavateľstvo doručí notifikačný email potvrdzujúci prijatie objednávky na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Ak sa informácia o odoslaní objednávky nezobrazí alebo nie je doručený notifikačný mail na zadanú e-mailovú adresu do 2 pracovných dní, je potrebné aby zákazník kontaktoval Vydavateľstvo.

Potvrdením prijatia objednávky Vydavateľstvom je uzatvorená kúpna zmluva.

V prípade nejasností má Vydavateľstvo právo kontaktovať kupujúceho na ním zadaných kontaktných údajoch uvedených v objednávke. Je preto v záujme kupujúceho poskytnúť pravdivé údaje.

V.

Spôsob dodania tovaru a spôsob platby

Kupujúci si môže vybrať z týchto druhov platieb:

Dobierka – platba pri doručení tovaru poštovou službou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
Bezhotovostný prevod– kupujúcemu bude po odoslaní objednávky odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke e-mail s uvedením platobných údajov potrebných pre realizáciu bezhotovostného prevodu. Pre bezproblémové priradenie platby k objednávke tovaru je nevyhnutne potrebné uvedenie správneho variabilného symbolu. Po pripísaní čiastky na účet Vydavateľstva bude objednaný tovar bezodkladne zaslaný zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávke.
V hotovosti – platí v prípade vyzdvihnutia objednávky v sídle Vydavateľstva počas otváracích hodín.

Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov doručenia:
• Doručenie kuriérskou spoločnosťou
• Doručenie slovenskou poštou
• Osobný odber v sídle Vydavateľstva počas otváracích hodín zverejnených na webovom sídle

Tovar je zvyčajne zasielaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku, resp. 2 pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet Vydavateľstva. Tovar,  pri ktorom je poznámka „na sklade“ je expedovaný bezodkladne po prijatí objednávky resp. od pripísania kúpnej ceny na účet Vydavateľstva.

Pri knihách, ktoré sú v predpredaji je termín vydania len orientačný a Vydavateľstvo ho môže zmeniť.

VI.

Reklamácie

Záručná doba na dodaný nový tovar je štandardne 24 mesiacov.

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky túto zásielku skontrolovať, najmä či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar dodaný bez vád t.j. iného poškodenia obsahu zásielky. V prípade viditeľného poškodenia balenia zásielky alebo jej obsahu (dodávaného tovaru) je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu vydavatelstvo@luxlibris.sk alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené na webovom sídle Vydavateľstva v časoch tam uvedených. Na neskôr doručené reklamácie nemusí Vydavateľstvo prihliadať.
Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s Vydavateľstvom) doručí kupujúci na adresu Vydavateľstva. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doručiť Vydavateľstvu aj kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý bol kupujúcemu doručený v súvislosti s dodaným tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa. Kupujúci tiež v reklamácii uvedie, či pre prípad uznania reklamácie žiada (i) výmenu tovaru, (ii) dodanie náhradného tovaru podľa výberu kupujúceho z ponuky Vydavateľstva do výšky hodnoty reklamovaného tovaru alebo (iii) bude chcieť odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
Reklamácia bude vybavená do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

VII.

Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku do 7 dní od jej odoslania v prípade, ak objednávka ešte nebola vybavená t.j. tovar ešte nebol odoslaný kupujúcemu.
Pre prípad stornovania objednávky je potrebné kontaktovať Vydavateľstvo mailom alebo telefonicky a je potrebné uviesť identifikačné údaje kupujúceho a číslo objednávky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
V prípade, že zákazník uskutočnil platbu pred dodaním tovaru budú mu prijaté finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého boli prijaté.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník (kupujúci) tento obal rozbalil.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listovej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže vyplniť formulár zverejnený na webovom sídle Vydavateľstva.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Vydavatelstva. Tovar neposielať na dobierku!
Spolu s tovarom je potrebné doručiť Vydavateľstvu aj kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý bol kupujúcemu doručený v súvislosti s dodaným tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.
Najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru bude kupujúcemu vrátená zaplatená kúpna cena. Pokiaľ bola kúpna cena zaplatená prevodom na účet Vydavateľstva, bude vrátená na účet, z ktorého bola platba v prospech Vydavateľstva poukázaná. Vydavateľstvo nie je povinné vrátiť zaplatenú kúpnu cenu skôr, než mu bude doručený tovar.
V prípade neplatného odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu vrátený tovar zaslaný späť na jeho náklady.

IX.

Ochrana osobných údajov

Vydavateľstvo spracúva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) fyzických osôb, ktoré ako kupujúci, potenciálni kupujúci odovzdali svoje osobné údaje Vydavateľstvu.
Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, cookies, číslo účtu, história nákupov.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich webové sídlo Vydavateľstva a pri vybavovaní prípadných reklamácií.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
– Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

X.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Vydavateľstva.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obchodné podmienky sú platné od 10.9.2020